גילוי נאות

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), מובא גילוי נאות זה:

אלפא ביתא פקטורים (2016) בע"מ (להלן: "אלפא ביתא"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

אלפא ביתא משמשת, בין היתר, כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות שבניהול חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, בעלת זיקה לקרנות נאמנות שבניהול חברת אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, בעלת זיקה לקופות גמל שבניהול חברת אי.בי.אי חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ, בעלת זיקה לתעודות סל שבניהול פסגות תעודות סל מדדים בע"מ, ובעלת זיקה ל-2 קרנות גידור נוספות: קרן הגידור EQUILIBRIUM CAPITAL וקרן הגידור RPS (להלן: "הנכסים הפיננסים").

כאשר לאלפא ביתא זיקה לנכסים הפיננסים המפורטים לעיל והמתעדכנים מעת לעת.

יצוין כי רשימת הנכסים הפיננסים שיש לאלפא ביתא זיקה אליהם מפורטת בדף "זיקה למוצרים" שבאתר זה. מעבר לעמוד זיקה למוצרים.

מהות הזיקה לנכסים הפיננסים נובעת מהעובדה שהנכסים הפיננסים מקבלים שירותי ניהול השקעות חיצוני וכן שירותים נוספים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על-ידי אלפא ביתא ו/או ע"י גופים קשורים לאלפא ביתא, וכן הואיל ואלפא ביתא עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

אלפא ביתא עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח.

זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד משווק/מנהל התיקים כלפי הלקוח.

הסתייגויות משפטיות

אלפא ביתא פקטורים (2016) בע"מ ו/או חברות בקבוצת אלפא ביתא (להלן "אלפא ביתא") ו/או עובדיהן אינם אחראים לשלמותם ו/או דיוקם של הנתונים והחישובים המוצגים באתר או לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר המוצגים בו. המוצג באתר אינו מהווה הזמנה לקנות ו/או למכור ניירות ערך. אלפא ביתא, הדירקטוריון שלה, מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות או כל חלק עבור כל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במוצג באתר. אלפא ביתא, הדירקטוריון שלה או מנהליה יכולים, בהתאם למגבלות הדין, להיות בעלים, להחזיק, להשקיע או להתעניין, לקנות ולמכור במסחר בניירות ערך או סחורות, הקשורות בצורה ישירה או עקיפה לנושאים המועלים והנמצאים באתר.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בחובות מנהל הקרן ו/או מנהל ההשקעות החיצוני על פי החוק והתקנות.

המידע באתר עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר בנוגע לאירועים ועניינים עתידיים. הנתונים נערכו לשם תמצית ונוחות בלבד ואינם מיועדים להחליף ייעוץ ואת הצורך לעיין במידע נוסף.

מידע צופה פני עתיד המצוי באתר זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות של מנהל התיקים ו/או משווק ההשקעות נכון למועד הפרסום, כאשר על אף שמנהל התיקים ו/או משווק ההשקעות סבורים שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. מידע צופה פני עתיד כרוך בסיכונים ובחוסר ודאות, ובכלל זה גורמים שאינם מצויים בשליטת מנהל התיקים ו/או משווק ההשקעות, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע באופן מהותי בתוצאות פעילות התיקים/שיווק ההשקעות ולגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מן המידע המצוי באתר.

חומרים אלה אינם מתיימרים לכלול את כל המידע שמשקיע פוטנציאלי עשוי להידרש לו בשקילת השקעה, לרבות באמצעות בתיק השקעות.